Łotwa

0
62
Rate this post

Łotwa jest jednym z krajów nadbałtyckich. Odzyskała ona niepodległość w roku 1918, a w cztery lata później uchwalona została konstytucja. Według jej założeń Łotwa miała być państwem demokratycznym. Jednak w roku 1934 Ulmanis dokonał zamachu stanu, wprowadził stan wojenny i rozwiązał parlament. W 1940 roku do Łotwy wkroczyła Armia Czerwona, domagając się obsadzenia urzędów posłusznymi jej urzędnikami. Nowo wybrany parlament kieruje prośbę do Rosji radzieckiej o przyjęcie Łotwy w poczet Kraju Rad. Łotwa odzyskała niepodległość w 1990 roku, przywrócono w tym czasie konstytucję z 1922 roku. Obecnie Łotwa jest demokracją parlamentarno-gabinetową, opierającą się na systemie wielopartyjnym. Łotewski parlament jest jednoizbowy, posłowie wybierani są na okres czterech lat. Parlament ma dużą władzę, może tworzyć i wprowadzać w życie ustawy, zmieniać treść zapisu konstytucji, a także powoływać i odwoływać prezydenta. Do zadań parlamentu należy również udzielanie wotum zaufania rządowi, mianowanie sędziów oraz członków Kontroli Państwowej. Łotewskie wybory opatrzone są czterema przymiotnikami: są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Odbywają się one co cztery lata, zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę października. Prezydent Łotwy pełni jedynie rolę reprezentacyjną, ma on bardzo ograniczone uprawnienia. Do jego zadań należy wskazanie kandydata na premiera, może on również rozpocząć proces rozwiązania parlamentu. Od kandydata na prezydenta wymaga się, aby miał ukończone 40 lat. Może on być wybrany na głowę państwa tylko dwukrotnie, konstytucja nie przewiduje wielokrotnych kadencji. Prezydent może być w każdej chwili odwołany, potrzebne jest do tego 2/3 głosów parlamentarzystów. Prezydent nie może samodzielnie ustanawiać żadnego aktu państwowego, wszystkie tworzone przez niego dokumenty powinny zawierać także podpis premiera lub ministra właściwego. Funkcję kierowniczą w państwie pełni Gabinet Ministrów, tworzony przez wskazanego przez prezydenta kandydata na premiera. Przed podjęciem działań musi on uzyskać zaufanie parlamentu.